ALGEMENE VOORWAARDEN
CONDIZIONI GENERALI


Als u gebruik maakt van deze website houdt dat in dat u instemt met deze Algemene voorwaarden.
Indien u niet akkoord bent met deze Algemene voorwaarden, dan dient u deze website niet te
gebruiken.
Italie2Go is een onderdeel van PINKA te Assen


In caso di utilizzo di questo sito significa l'accettazione dei seguenti termini e condizioni. Se non siete
d'accordo a questi termini e condizioni, non utilizzate questo sito.
Italie2Go è parte di PINKA – Assen (Paesi Bassi)


PRIVACY REGLEMENT
NORME SULLA PRIVACY


Omdat wij uw privacy te respecteren, nemen we de volgende regels in acht betreft uw privacy:


Siccome noi rispettiamo la sua privacy, abbiamo adottato le seguenti norme concernenti la sua privacy:


1. Als aanbieder levert u Italie2Go u gegevens die tot u persoonlijk herleidbaar zijn zoals naam, adres,
e-mailgegevens en eventueel uw URL. We gebruiken uw e-mailadres om uw identiteit te verifiëren, om
te beschermen tegen misbruik en om met u contact te onderhouden aangaande Italie2Go.nl.
U kunt ten allen tijde uw gegevens wijzigen.


1. Essendo un suo provider, lei fornisce ad Italie2Go i suoi dati personali quali nome, indirizzo, indirizzo
email ed eventualmente il suo URL. Questi dati vengono utilizzati per verificare la sua identità, per
proteggere il sito contro abusi e pe metterci in contatto con lei.
È possibile modificare i dati in qualsiasi momento.


2.We gebruiken Persoonsgegevens als e-mail ook om Italie2Go bij te werken en om u af en toe te
informeren over nieuwe opties, diensten en producten van Italie2Go. U kunt zich op elk moment
kosteloos hiervoor uit laten schrijven door een e-mail te sturen naar karin@italie2go.nl
Deze uitschrijfmogelijkheid geldt zowel voor aanbieders als reizigers.


2.I dati personali verrano usati per tenerla al corrente di nuove opzioni, servizi e prodotti Italie2Go. Si
potra' cancellare in qualsiasi momento senza alcun costo comunicandocelo per e-mail a
karin@italie2go.nl
Questa possibilita' vale sia per coloro che pubblicano gli annunci che per i visitatori del sito.


3.Persoonsgegevens worden alleen bekend gemaakt, als daarom wettelijk wordt gevraagd of als wij te
goeder trouw menen dat zo'n handelwijze noodzakelijk is om (a) te voldoen aan de wettelijke
verordeningen of om mee te werken aan een juridische procedure die tegen Italie2Go of de site wordt
aangespannen; (b) de rechten of het eigendom van Italie2Go, de site of de gebruikers ervan te
beschermen en te verdedigen, en (c) in noodsituaties op te treden om de persoonlijke veiligheid van
gebruikers van Italie2Go, de site of de gemeenschap te beschermen.


3.I dati personali possono essere resi noti solo se richiesto dalla legge o se, in buona fede, con
convinzione che tale azione sia necessaria per (a) conformarsi alle norme di legge o per collaborare in
un procedimento legale contro Italie2Go, (b) i diritti o la proprietà di Italie2Go, per proteggere e
difendere gli utenti , e (c) agire in situazioni di emergenza per proteggere la sicurezza personale degli
utenti di Italie2Go, il sito o la comunità.


4.Cookies
Italie2Go kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine
bestandjes, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Aan de hand hiervan kan
onze website u herkennen wanneer u de Italie2Go.nl-site bezoekt. Met behulp van cookies kan de site
zich naar uw gebruik ervan worden ingesteld. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben
uitgezet of willen uitzetten, dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de Italie2Go-site
bezoeken.


4.Cookies
Italie2Go potrà, offrendo i suoi servizi, utilizzare i cookies. Si tratta di piccoli file, che vengono
memorizzati sul disco rigido del computer. In questo modo il nostro sito web e' in grado di riconoscere
il visitatore quando si reca sul sito Italie2Go.nl. Utilizzando i cookies, il sito verrà impostato per il vostro
uso. Il sito Italie2Go e' utilizzabile anche senza il supporto di cookies.


5.Als u van mening bent dat Italie2Go zich niet aan deze regels houdt, breng ons dan via e-mail aan
karin@italie2go.nl op de hoogte. Wij zullen dan, voor zover dat in alle redelijkheid van ons bedrijf kan
worden verwacht, alles in het werk stellen om het probleem onmiddellijk te lokaliseren en te verhelpen.


5.Se pensa che Italie2Go non si attenga alle regole, ci contatti per e-mail a karin@italie2go.nl ed
esprima il suo disappunto. Faremo del nostro meglio, nei limiti delle nostre possibilita', per localizzare il
problema e provare a risolverlo.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE


Italie2Go is de enige rechthebbende op de gehele inhoud van de website.
De inhoud is bedoeld voor persoonlijk gebruik. U mag geen diensten, software of andere informatie van
deze website kopiëren, wijzigen, verspreiden, etc. zonder voorafgaande toestemming van Italie2Go.


Italie2Go è l'unica persona che abbia diritti sul contenuto del sito.
Il contenuto è per uso personale. Non e' possibilie copiare servizi, software o altre informazioni da
questo sito, modificare, distribuire, ecc. senza la preventiva autorizzazione di Italie2Go.


Hieronder valt ook systematisch informatie ophalen of het functioneel koppelen van de website via
links of het gebruik van "crawlers" of "autobots".


Questo comprende la raccolta sistematica di informazioni o l'accoppiamento funzionale del sito web
attraverso links o l'uso di "crawler" o “autobots".


LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
LINK A SITI DI TERZI


Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van aanbieders. Deze websites van derden
worden niet door Italie2Go beheerd en zijn door Italie2Go alleen opgenomen als verwijzing. Italie2Go
heeft geen controle over die websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De opname van
hyperlinks naar die websites door Italie2Go impliceert geenszins goedkeuring van het materiaal op die
websites of binding met de beheerders ervan.


Questo sito può contenere collegamenti ipertestuali ad altri siti web. Questi altri siti non sono gestiti da
Italie2Go e sono inclusi solo come riferimento. Italie2Go non ha alcun controllo su tali siti e non è
responsabile per i loro contenuti. L'inclusione di collegamenti ipertestuale a siti web non implica
approvazione da parte Italie2Go del materiale che su tali siti e' pubblicato o legame con i loro operatori.


AANSPRAKELIJKHEID
RESPONSABILITA'


De aangeboden informatie kan typefouten, onnauwkeurigheden of verouderde informatie bevatten.
Italie2Go kan dit op elk moment wijzigen. In geen geval zal Italie2Go aansprakelijk zijn voor enige
directe, indirecte en / of gevolgschade die samenhangt met het gebruik van (onderdelen van) deze
website of met vertraging of onmogelijkheid om de website te gebruiken.


Le informazioni pubblicate possono contenere errori, inesattezze o non essere aggiornate. Italie2Go
può modificare le informazioni pubblicate in qualsiasi momento. In nessun caso Italie2Go e'
responsabile per danni diretti, indiretti o conseguenti in connessione con l'uso di (parte di) questo sito o
di qualsiasi ritardo o all'impossibilità di utilizzare il sito stesso.


Italie2Go werkt als "aanknopingspunt" tussen huurder en verhuurder. Nooit zal Italie2Go een bedrag in
rekening brengen bij degene die een overnachtingsplek in Italië zoekt. Italie2Go heeft geen functie als
́reisbureau ́, bemiddelt niet in het maken van reserveringen en transacties. Italie2Go is in geen geval
betrokken bij de eigenlijke transactie tussen huurder en verhuurder.
De door aanbieder verstrekte informatie wordt niet door Italie2Go ter plekke gecontroleerd en Italie2Go
is in geen enkele zin aansprakelijk voor de informatie door de aanbieders verstrekt. Heeft u twijfel over
de verstrekte informatie, neemt u dan vooral contact op met de desbetreffende aanbieder. Dus: De
bezoeker neemt zelf contact op met de aanbieder, buiten controle van Italie2Go om.


Italie2Go funziona come 'link' tra visitatore e operatore. Italie2Go non esigera' mai un importo da coloro
che effettuano prenotazioni tramite il sito. Italie2Go non funge come "agenzia di viaggi" o come
intermediario nell'effettuare prenotazioni e transazioni. Italie2Go non è in alcun modo coinvolto nella
transazione tra il visitatore e operatore.
Le informazioni relative agli oggetti turistici sono fornite dall'operatore e non sono controllate da
Italie2Go; Italie2Go non è in alcun modo responsabile per le informazioni fornite dagli operatori. In
caso di dubbio sulle informazioni fornite, si prega di contattare direttamente l'operatore. Così: Il
visitatore contatta direttamente l'operatore stesso, senza coinvolgere Italie2Go.


Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele storingen van de server of andere problemen met
betrekking tot onze website.


Italie2Go non e' responsabile per eventuali malfunzionamenti del server o altre problematiche relative
al nostro sito web.


ADVERTEREN
ANNUNCI


Italie2go behoudt zich het recht advertenties te weigeren zonder opgaaf van reden.
Advertenties worden niet automatisch stilzwijgend verlengd. U krijgt echter een bericht van ons met
factuur zodat u de mogelijkheid geboden wordt de advertentie zelf te verlengen.


Italie2go si riserva il diritto di rifiutare annunci senza fornire una motivazione.
Gli annunci non vengono automaticamente rinnovati tacitamente. L'operatore otterrà da noi una e-mail
con gli estremi di pagamento. Solo dopo pagamento l'annuncio verra' prolungato per la durata di un
anno. Italie2Go non rimborsera' ne parzialmente, ne totalmente i costi di pubblicazione degli annunci in
caso di fine esercizio, chiusura o sospensione temporanea o definitiva del sito dovuti a hacking, motivi
previsti o imprevisti.


WIJZIGING VAN DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN
MODIFICA DI QUESTI TERMINI E CONDIZIONI


Italie2Go.nl behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en verklaringen waaronder deze
website wordt aangeboden, te wijzigen. Check daarom regelmatig de Algemene Voorwaarden voor
eventuele wijzigingen.


Italie2Go.nl si riserva il diritto di modificare i termini, condizioni e dichiarazioni del sito. Verifichi
pertanto periodicamente i termini e le condizioni pubblicate.


Bij het aanmelden op onze site en het plaatsen van één of meerdere advertenties gaat u akkoord met
deze voorwaarden.


Con la registrazione sul nostro sito e la pubblicazione di uno o più annunci si accettano questi termini.